Általános Szerződési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1. Jelen ÁSzF alkalmazásában:

a) Kiadó: aki a hirdetés közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik és ezek segítségével papíralapon vagy digitális kiadványban, illetve a Saldo Zrt. Internet oldalain a hirdetést megjelenteti;

A Kiadó adatai:
név: Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.
székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.
telefonszám: +36 1 237-9842
e-mail cím: kiado@saldo.hu
cégjegyzékszám: 01-10-042131
adószám: 10815018-2-41

b) Hirdető: akinek érdekében a hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a hirdetés közzétételét a Kiadótól megrendeli (ideértve a Hirdető megbízásából eljáró reklámszolgáltatót és -ügynökséget is);

c) Hirdetés: olyan nyilvános tájékoztatásként ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében közzétett felület vagy egyéb egyedi megjelenési mód (behúzás, beragasztás, fóliázás, stb; együtt: inzert) (a továbbiakban együttesen: hirdetési felület), amely megnevezett vagy ábrázolt termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (együtt: áru) értékesítését, vagy más módon ellenérték fejében történő igénybevételét vagy a Hirdető által kívánt más hatás elérését segíti elő, és a Hirdető nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő;

d) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Saldo Zrt. a Hirdetővel közöl, különösen saját működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, (ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat), valamint a Hirdető tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Kiadó tudomására jut jelen szerződés kapcsán.

2. A Kiadó papíralapú vagy digitális kiadványaiban és egyéb elektronikus médiumaiban (a továbbiakban együttesen: kiadvány) található hirdetési felületeken a hirdetések a Kiadó és a Hirdető közötti eseti szerződések alapján kerülnek közzétételre.

A jelen ÁSzF valamennyi szerződésre irányadó, kivéve, ha a felek megállapodása ettől eltérően rendelkezik.

II. A szerződés létrejötte, a megrendelés tartalma

1. A Kiadó a hirdetés megrendelését írásban (a Saldo Zrt. Kiadói Igazgatóságának a honlapján, a www.saldokiado.hu oldalon megtalálható megrendelőlap kitöltésével és a kiado@saldo.hu e-mail címre történő visszajuttatásával) fogadja el.

A megrendeléssel egyidejűleg a Hirdetőnek be kell mutatnia a Kiadó részére a hirdetés teljes tartalmát, továbbá szórólap esetén minimum 2 db, katalógus és termékminta esetén minimum 5 db mintát kell a Kiadó rendelkezésére bocsátania.

A megrendelő és a hirdetési anyag / minta beérkezését követően a Kiadó elbírálja az anyagot, pozitív döntés esetén visszaigazolást küld a Hirdetőnek. A Felek megállapodnak abban, hogy a Hirdető megrendelését szerződéskötésre irányuló ajánlatnak tekintik. Ha a Kiadó elfogadja az ajánlatot, akkor az általa küldött visszaigazolással jön létre a reklámszerződés. Az ajánlattól lényeges kérdésben eltérő tartalmú elfogadást új ajánlatnak kell tekinteni.Az ajánlattal való egyetértést kifejező jognyilatkozat elfogadásnak minősül akkor is, ha lényeges kérdésnek nem minősülő, azt nem érintő kiegészítő vagy eltérő feltételt tartalmaz. A kiegészítő vagy eltérő feltételek ebben az esetben a szerződés részévé válnak, kivéve, ha

a) az ajánlat az elfogadás lehetőségét kifejezetten az ajánlatban szereplő feltételekre korlátozta; vagy

b) az ajánlattevő késedelem nélkül tiltakozik a kiegészítő vagy eltérő feltételekkel szemben.


Ha a szerződés hatályosságához jogszabály harmadik személy beleegyezését vagy hatóság jóváhagyását teszi szükségessé, a beleegyezéssel vagy a jóváhagyással a szerződés megkötésének időpontjára visszamenőleg válik hatályossá. A beleegyezésről vagy jóváhagyásról történő nyilatkozattételig, valamint a nyilatkozattételre megszabott határidő leteltéig a felek jogait és kötelezettségeit a függőben lévő feltétel szabályai szerint kell megítélni. A szerződés nem válik hatályossá, ha a harmadik személy a beleegyezést vagy a hatóság a jóváhagyást nem adja meg vagy ha arról a bármelyik fél által a másik féllel közölt megfelelő határidőn belül nem nyilatkozik.

2. A Hirdetőnek a megrendeléshez - amennyiben ez nem lehetséges, úgy a visszaigazolásban rögzített leadási határidőig - kész hirdetési anyagot kell küldenie, kivéve, ha az anyagot a Kiadótól rendeli meg. A hirdetéseket a Kiadó elektronikus formában fogadja el, amelyhez színes hirdetés esetén mellékelni kell a hirdetés kinyomtatott változatát (azaz kromalint, vagy proof-ot), mert ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a Kiadó felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Hirdető hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet a Kiadóval szemben. A Kiadó próbalevonatot semmilyen formában nem készít.

A behúzásokhoz szükséges szórólapokat / termékeket a Hirdető köteles a visszaigazolásban rögzített helyre határidőben leszállítani.

3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a hirdetés megrendelését visszautasítsa, illetve a már megkötött egyedi reklámszerződéseket  felmondja, abban az esetben, ha

  • a hirdetés jogszabályba ütközik, vagy sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit,
  • a Kiadó vagy a laptulajdonos (amennyiben a Kiadó.harmadik személy tulajdonát képező lapba fogad hirdetéseket) egyoldalú megítélése szerint a reklámfelület a Saldo kiadvány érdekeivel, arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,
  • a hirdetés a Kiadó piaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,
  • a hirdetés technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint
  • ha a hirdetési anyag/minta előzetes rendelkezésre bocsátását elmulasztotta a Hirdető.

A fenti pontok alapján a Kiadó a hirdetés közzétételét a visszaigazolás után is jogosult visszautasítani.

A Kiadó továbbá jogosult a visszaigazolás ellenére a behúzásokat visszautasítani, ha a Hirdető által az inzertálásra leszállított anyagok súlyukban, méretükben, vagy egyéb paraméterükben nem egyeznek meg a Hirdető által korábban a Kiadónak átadott mintákkal. A teljesítés jelen pont alapján történő megtagadása esetén a Kiadót kártérítési kötelezettség nem terheli.

4. A Hirdető tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a hirdetés elhelyezését a kiadványban a Kiadó határozza meg. A hirdetésnek a kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a kiadvány struktúrájától és az igények számától függően fogad el a Kiadó. Az ilyen igényt a szerződés megkötése előtt a Kiadó egyezteti és a Hirdetőnek visszaigazolja. A felek a hirdetés kiadványban való pontos elhelyezését a visszaigazolásban rögzítik. A speciális elhelyezést a Kiadó felár ellenében vállalja.

5. Hirdető tudomásul veszi, hogy az árlistában szereplő összegek csak a hirdetési felület árára vonatkoznak, így amennyiben a Hirdető a hirdetés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Kiadót bízza meg, ezt a Kiadó egyedi megállapodás alapján, külön díjazásért vállalja.

III. Hirdetési díjak

1. A Kiadó valamennyi kiadványára önálló hirdetési árlistát (Médiaajánlatot) alkalmaz, amely tartalmazza a hirdetési árakat, a technikai adatokat, valamint a hirdetési felületek méreteit és ezek árait, továbbá az általános kedvezménykonstrukciókat.

2. Hirdető a Médiaajánlat szerint lekötheti a tárgyévre kedvezményt biztosító hirdetési mennyiséget. Amennyiben a Hirdető a tárgyévre előre lekötött mennyiséget részben lemondja, a kedvezmények rendszere a ténylegesen leadott hirdetési mennyiség függvényében változik, adott esetben a kedvezmény elvész. Ez esetben a Hirdetőnek a korábban kedvezményesen kifizetett hirdetések díját a módosítást követően a megállapított új árra ki kell egészítenie. Ugyanígy kell elszámolni abban az esetben is, ha az év végi összesítéskor a Kiadó kimutatja, hogy a Hirdető nem teljesítette a kedvezményre jogosító feltételeket.

3. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa, ideértve az éves lekötés után járó kedvezményes árakat is. A hirdetési árak megváltoztatása esetén a Kiadó az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően - a Saldo Zrt. Kiadói Igazgatóságának a honlapján, a www.saldokiado.hu oldalon - legalább 30 nappal közzéteszi. A változások közzététele előtt kötött egyedi reklámszerződések esetén - a megjelenés idejétől függetlenül - a Kiadó a régi árakat alkalmazza.

4. Amennyiben a megrendelt hirdetés a hirdetési anyag leadására megállapított határidő Hirdető általi elmulasztása miatt nem tud megjelenni, a Hirdető az egyedi reklámszerződésben megállapított teljes díjat köteles megfizetni.

IV. Fizetési feltételek

1. A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződést a kiadvány megjelenésének napjával teljesítettnek tekintik. Több megjelenés esetén a felek az egyes megjelenéseket részteljesítésnek tekintik, ami után a Kiadó az alábbi rend szerint jogosult a számla kiállítására. A Kiadó a Hirdető felé a számlát - eltérő megállapodás hiányában - legkésőbb a megjelenést követően állítja ki, 8 (nyolc) naptári napos fizetési határidővel. A Kiadó a számlához támpéldányt, behúzás esetén az inzertet is tartalmazó támpéldányt mellékel.

2. Késedelmes fizetés esetén a Hirdető a Ptk. 6:115 § -ban foglalt mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben a Hirdető a Kiadó írásbeli felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Kiadó jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig, vagy az előre fizetést kikötni.

V. Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2014. április 10-től visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.A Kiadó bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosításokról a Kiadó azok hatályba lépése előtt 30 nappal hivatalos értesítést küld a Hirdető részére.Az esetleges módosítás a www.saldokiado.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A Kiadó és a Hirdető között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekre a jelen Általános Szerződési Feltételek, a hatályos jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2014. április 10.

Saldo Zrt.