Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési tájékoztató

A saldokiado.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Weboldalon keresztül történő adatkezeléseivel összefüggésben

Tartalomjegyzék

Fogalommagyarázat
Az Adatkezelő.

A kezelt személyes adatok.

Az adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók.

Adatbiztonsági intézkedések.

Az érintettek jogai

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. július 17.

Fogalommagyarázat


Adatfeldolgozó
: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes Adatokat kezel.

Adatkezelés: a Személyes Adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt Személyes Adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes Adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az Adatkezelőt vagy az Adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatvédelmi Incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes Adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Álnevesítés: Személyes Adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a Személyes Adat, mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a Személyes Adatot nem lehet kapcsolni.

Az Érintett Hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes Adatok kezeléséhez.

Azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes Adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Harmadik Fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a Személyes Adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Jog/jogszabályok/jogi kötelezettségek: A mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok.

Különleges Adat: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló Személyes Adat, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adat, az egészségügyi adat és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó Személyes Adatok:

(a)     genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan Személyes Adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az adott természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

(b)     biometrikus adat: egy természetes személy fizikai, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan, sajátos technikai eljárásokkal nyert Személyes Adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

(c)     egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó Személyes Adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Profilalkotás”: Személyes Adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a Személyes Adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Személyes Adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Az Adatkezelő


Adatkezelő: SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.    

Székhely: 1135 Budapest, Mór utca 2-4.

Postacím: 1394 Budapest 62., Pf: 397.

E-mail: konyvesbolt@saldo.hu

Telefon: 06-1-237-9887

A kezelt személyes adatok


1.
Kapcsolatfelvétel, reklamáció-, panaszkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy kérdésére-, kérésére, panaszára az Adatkezelő válaszolni, reagálni tudjon, ezáltal a megkeresésében foglaltaknak lehetőség szerint eleget tegyen.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a)

Kezelt adatok köre

Bármely olyan személyes adat, melyet a kapcsolatfelvétel, panasz során Ön, mint érintett az Adatkezelő számára szolgáltat, jellemzően név, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a kérdés megválaszolásáig, illetve az Ön által előterjesztett igény rendezéséig-, vagy hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Ezt követően valamennyi Ön által megadott személyes adat véglegesen és helyreállíthatatlanul törlésre kerül.
 

2. Webrendelés, vásárlás

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő által működtetett weboldalon történő vásárlás lehetővé tétele, illetve a weboldalon közzétett ÁSZF szerinti szerződés teljesítése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A §-a alapján.

Adatkezelés jogalapja

Az ÁSZF szerinti szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) b)

Kezelt adatok köre

Számlázási, kapcsolattartási adatok (email cím, vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, irányítószám, város, telefonszám)

Szállítási adatok, ha a fentiektől eltér (vezetéknév, keresztnév, utca, házszám, irányítószám, város, telefonszám)

 

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 5 év (polgári jogi elévülési idő) elteltéig kezeli.

 

3. Regisztráció érdekében történő adatkezelés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy többszöri vásárlás esetén ne kelljen többször megadnia szállítási és számlázási adatait, hanem bejelentkezésén keresztül azonnal és könnyen hozzáférhetővé váljon a webrendelés lehetősége.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a

Kezelt adatok köre

Vezetéknév, keresztnév,  telefonszám, email cím

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat hozzájárulás, mint jogalap alapján az adatkezelés céljának fennállásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig (regisztráció törlése) kezeli.

 

4. Süti (cookie) kezelés

Adatkezelés célja

Az Adatkezelő weboldalán sütiket alkalmaz, illetve az Adatkezelő által igénybe vett szolgáltatók sütiket helyezhetnek el a látogató számítógépén annak érdekében hogy számára célzott hirdetéseket jelenítsenek meg, illetve a weboldal használatát elemezzék.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a) 

Kezelt adatok köre

A felhasználó számítógépének adatai; a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatot hozzájárulásának visszavonásáig, (cookie-használat kikapcsolása böngészőjén) vagy lejártáig kezeli. A honlapjainkon jelenleg Shoprenter, Google, Facebook, sütiket használunk. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

 

5. Hírlevélküldés

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy Önt az Adatkezelő újdonságairól, szolgáltatásairól, illetve egyéb releváns tartalmakról értesítse.

Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) a

Kezelt adatok köre

Email cím

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat hozzájárulás, mint jogalap alapján az adatkezelés céljának fennállásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig (hírlevél leiratkozás) kezeli.

Az adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozók

 

Címzett megjelölése

Adattovábbítás célja

The Rocket Science Group LLC.

Hírlevélküldés

Optimonk International Zrt.

Hírlevélküldés

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

(cégjegyzékszám: 13-09-111755)

Küldemény szállítás

Magyar Posta Zrt.

Küldemény szállítás

Google Ireland Ltd.

Sütikezelés, elemző szolgáltatások igénybevétele, hirdetési felület

Meta Platforms Ireland Ltd.

Sütikezelés, hirdetési felület, közösségi média-megosztás

Barion Payment Zrt.
(cégjegyzékszám: 01-10-048552)

Bankkártyás fizetés, átutalás

ShopRenter.hu Kft. 
(cégjegyzékszám: 09 09 020636)

domainhely szolgáltatás
webshop üzemeltetés

Billingo
(cégjegyzékszám: 01-10-140802)

 online számlázás


A Weboldalon használatával és kiadvány, termék megrendelésével Ön tudomásul veszi, hogy személyes adatai továbbításra kerülnek a fenti táblázatban jelölt célokból a fent jelölt szolgáltatók, mint adatfeldolgozók részére.

A táblázatban jelölt szolgáltatók adatkezelésére vonatkozó tájékoztatói elérhetőek az alábbi linkeken keresztül:

1)      The Rocket Science Group LLC.

https://mailchimp.com/legal/privacy/

2)      Optimonk International Zrt.

https://www.optimonk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

3)      GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato

4)      Magyar Posta Zrt

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

5)      Google Ireland Ltd.

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

6)      Meta Platforms Ireland Ltd.

https://www.facebook.com/privacy/center/

7)      Barion Payment Zrt.

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

8)      ShopRenter.hu Kft.

https://www.shoprenter.hu/egyeb/adatvedelmi-nyilatkozat/

9) Billingo Technologies Zrt

https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Felhasználókat. 

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget (Google, Facebook). Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés érintettek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

A Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalma általában olyan harmadik személyektől származik, akik nem állnak kapcsolatban az Adatkezelővel. Előfordulhat, hogy ezen harmadik személyek is elhelyeznek tartalmakat, cookie-kat a felhasználó számítógépén, vagy hasonló technológiákat alkalmazva gyűjtenek adatokat saját weboldalukon. Ilyen esetekben az adatkezelésre az ezen harmadik személyek által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatbiztonsági intézkedések


Az Adatkezelő az adatbiztonság megfelelő szintű garantálása érdekében belső Adatkezelési Szabályzatában mérte fel adatkezelései kapcsán felmerülő kockázatokat és értékelte őket a kockázatok súlyossága és a bekövetkezés valószínűsége szempontjából különböző szempontok szerint.

Az Adatkezelő a weboldalával összefüggésben az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldásokat biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk.

A Felhasználó és a Weboldal közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

Az Adatkezelő számítógépein jelszavas védelmet alkalmaz, informatikai eszközeit tűzfalvédelemmel látja el.

Az Adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket megfelelő jelszóval, vírusvédő programmal látja el, szervereit elzárt-, szabályozott bejutási renddel-, légkondicionálóval rendelkező helyiségben tárolja. Az Adatkezelő szervereiről rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, informatikai eszközei selejtezését erre vonatkozó selejtezési protokoll alapján végzi.

Adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét az Adatkezelő jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról a GDPR-ban előírtaknak megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az érintettek jogai


Bármikor jogosult tájékoztatást kérni postai, elektronikus, vagy telefonos úton a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül az általunk kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról.

Kérésére esetén tájékoztatjuk:

  •  a kezelt adatokról,
  • az adatkezelés céljáról,
  • jogalapjáról,
  •  időtartamáról,
  • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
     

A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton adjuk meg.

Bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap alatt megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről tájékoztatjuk.

Bármikor jogosult az általunk kezelt személyes adatok törlését, vagy a helytelenül rögzített személyes adatok helyesbítését kérni.

Ezen kívül zároljuk a személyes adatát, ha ezt kéri, vagy ha a rendelkezésünkre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot addig kezeljük, ameddig fennáll az adatkezelési cél vagy jogos érdek, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az érintett személy a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Ön a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.

A hozzáférési, törlési, helyesbítési, korlátozási, adathordozási és zárolási kérelemnek a lehetőségekhez képest leghamarabb, de legfeljebb 30 napon belül eleget teszünk és értesítjük. Ha kérelmének nem tudtunk helyt adni, ez esetben is 30 napon belül értesítjük.

Ha az adatot a hozzájárulásával más személy számára továbbítottuk, az adattovábbítás címzettjét is értesítjük a szükséges lépésekről.

Amennyiben személyes adatait hozzájárulása alapján kezeljük, Ön bármikor jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. Hozzájárulását az Adatkezelőnek jelen tájékoztatóban rögzített elérhetőségein való megkeresés útján vonhatja vissza.

Amennyiben Ön látássérült, vagy idős korú, úgy kérheti az Adatkezelőtől - a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített elérhetőségeken - hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát word (szöveg) formátumban, vagy nagybetűs változatban bocsássa rendelkezésre.  
 

Emellett jogosult panaszával a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

www.naih.hu,

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax:+36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.


Az illetékes bíróságot megtalálja az alábbi linken:

https://birosag.hu/birosag-kereso

A jelen tájékoztatóban felsorolt jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkeresésével összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, melyek a jogosultság igazolására szolgálnak.

Az Adatkezelővel kapcsolatba léphet a 3. pontban rögzített elérhetőségeken.

SALDO Zrt.

Adatkezelő
 

Hatályos Adatkezelési Tájékoztató (letölthető PDF)