Csátaljay, Egri-Retezi, Futó, Gottgeisl, Kovács F.

Adózás 2020

Teljes ár: 10 395 Ft

Webshop ár: 9 875 Ft

Rendelhető (Szállítás: 1-3 munkanap)

Kosárba

Szja, Áfa, Tao, Kiva, Tbj, Kata, Adóeljárás, Egyéb adók

A kiadvány a 2020. évi adóváltozásokat tekinti át. 


Tartalom:

 

1. Változások az adóeljárásban

– A 2019. évi LXVI. törvény módosításai 

– Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) módosítása

– Az adóigazgatási rendtartás (Air.) módosításai

– Az adóhatósági végrehajtási törvény (Avt.) változásai

– A 2019. évi LXXII. törvény módosításai

– Iratőrzési kötelezettség

– EKÁER-változások

– Adatszolgáltatási szabályok

– Elévülés nemzetközi vitarendezési eljárásnál

– EKÁER mulasztási bírság

– A 2019. évi LXXIII. törvény módosításai

– Havi adó- és járulékbevallás

– Csoportos társasági adóalanyiság

– Helyi iparűzési adóval kapcsolatos bejelentés

– Egyszerűsített vállalkozói adó

– Egyéb változások

– A törvényszéki végrehajtással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXXI. törvény módosításai

– Hatósági átvezetés

– Visszatartási jog

– Behajthatatlan adótartozás

– Kielégítési sorrend változása

– Végrehajtás felfüggesztése

– Végrehajtás megszüntetése

– Ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett követelés

– Végrehajtható okiratok

– Ingóság lefoglalása

– Ingatlan lefoglalása

– Termőföldek értékesítése

– Biztosítási intézkedés

– Meghatározott cselekmény foganatosítása

– Közreműködő szervezetek

– Ingóságok elszállítása

– Egyéb változások

– A Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény módosításai

– Csoportos társasági adóalanyiság

– Online automaták

– Nagy összegű adótartozással érintett adózók

– „Holland levelek”

– Társasági adóelőleg-kiegészítési kötelezettség

– EKÁER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer)

– A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény módosításai

– Adatszolgáltatás

– Egyéni vállalkozók

– Egyéb változások

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező rendelkezésekről szóló 2019. évi CXII. törvény

– Egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi CXV. törvény

– Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény

– A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény

– Az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról szóló 2019. évi CXXVII. törvény

2. Általános forgalmi adóra vonatkozó változások

– Az adatszolgáltatással és a számlázással összefüggő módosítások

– Számlakibocsátói elektronikus adatszolgáltatás (online számla)

–  2020. július 1-jétől hatályos szabályozás

– A 2021-től hatályos számlakibocsátói adatszolgáltatás

–  Az adatszolgáltatás módja

– A belföldi áfaösszesítő jelentés (a számlabefogadó adatszolgáltatása)

– Számlamódosítások szerepeltetése a befogadónál a belföldi áfaösszesítőben

– A számlakiállítási határidő csökkenése

– Adómentes ügyletekre vonatkozó számla-, illetve nyugtakiállítás

– Vevői adószám kötelező feltüntetése a számlán

– Az eva kivezetésével összefüggő áfaszabályozás

– A behajthatatlan követelés miatti áfacsökkentés lehetősége

– Általános alapelvek a magyar szabályozás tükrében

– A behajthatatlan követelés fogalma

– A behajthatatlansági okok

– A behajthatatlankénti elszámolás személyi feltételei

– Milyen személyi feltételnek kell megfelelni a számlakibocsátónak az önellenőrzés benyújtásának időpontjában?

– Milyen személyi feltételeknek kell megfelelni a számlabefogadónak az eredeti teljesítési időpontban?

– Mikortól behajthatatlan a követelés?

– Csak a más módon meg nem térült követelésekre alkalmazható az adóalap-csökkentés

– Az adóalap-csökkentés érvényesítésére vonatkozó eljárási szabályok

– Különös adó-visszatérítési lehetőség

– A közösségi termékértékesítési ügyleteket érintő (Quick Fix) változások

– A közösségi adómentes értékesítés szabályainak változása 

– A vevői közösségi adószám kötelező szerepeltetése

– A közösségi összesítő nyilatkozatban (A60) való szerepeltetés követelménye

– Termék más tagállamba történő kiszállításának igazolása Közösségen belüli termékértékesítés esetén

– A termék más tagállamba történő elszállításának vélelme

– A vélelem és annak adóhatóság általi megdöntése

– Láncértékesítés

– A fuvarozással összefüggő értékesítés meghatározása

– A vevői készlettel kapcsolatos, 2020. január 1-től alkalmazandó új szabályok

– A termék másik tagállamba történő továbbításához fűződő joghatás (az eladó szemszögéből)

– A termék belföldre történő továbbításához fűződő joghatás (a vevő szemszögéből)

– A termékexportra vonatkozó változás

– A termékimportra vonatkozó változás

– Az alfuvarozó által nyújtott termékimporthoz kapcsolódó fuvarozás és egyéb szolgáltatás megítélése az áfa szempontjából

– Az idegenforgalmi árrésadózással összefüggő változások

– A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsának 5%-ra csökkenése

– Turizmusfejlesztési hozzájárulás kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás után

– Az 5%-os lakásáfa kivezetése

– A 2020-tól megszűnt kedvezményes adómérték

– 2020. január 1. előtti részteljesítés

– 2020. január 1. előtt fizetett előleg

– Az átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó eset – amikor 2024-ig alkalmazható az 5%

– Egyéni vállalkozó és egyház jogutódlással történő történő megszűnése

– Utalvánnyal történő fizetés

– A kijavítási kérelem alkalmazásának kiterjesztése

– Adó-visszatérítési viszonosság megteremtése Törökországgal

3. Személyi jövedelemadót érintő jelentősebb változásokról

– A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye

– Ki jogosult a kedvezményre?

– Jogosultság családi pótlékra

– A kedvezményre jogosultság időszaka és a jogosító jövedelmek

– Nem érvényesíthető kedvezmény

– A kedvezmény érvényesítésének feltétele

– A magánalapítványokkal kapcsolatos változások

– A magánalapítvány fogalma

– Az adókötelezettséggel kapcsolatos rendelkezések

– Bővült az adómentes jövedelmek köre

– Az özvegyi ellátást érintő és a családtámogatással kapcsolatos változások

– A vadászattal kapcsolatos szolgáltatások adómentessége

– Sporttevékenységgel kapcsolatos juttatások

– Ágazati kedvezmények

– A termőföld átruházásból származó jövedelmet érintő visszamenőleges módosítás

– A dolgozói juttatásokat érintő változások

– A rugalmas dolgozói juttatások

– A szakképzési támogatási rendszer változásai

– A minimálbér növekedéséből adódó változások

– A biztosítások adózása

– Egyéb változások

4. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény változásai

– Vagyonkezelő alapítvány

– Jellemzők

– Vagyonkezelő alapítvány társasági adókötelezettségének megállapítása

– Az ellenőrzött külföldi társaság (EKT) fogalmának pontosítása

– Az ellenőrzött külföldi társaság státusz meghatározása

– Feltételek

– Következmények

– Adóalap-növelő tétel az EKT-t irányító belföldi adózónál

– Nem érvényesíthető adóalap-csökkentő tételként

– Az EKT-ban szerzett részesedés nem minősülhet bejelentett részesedésnek [Tao tv. 4. § 5.]

– EKT részére juttatott ellenérték csak az előírt dokumentációs feltételek mellett lehet elismert költség [Tao tv. 3/A. melléklet 9.]

– Az egyéni vállalkozó által alapított korlátolt felelősségű társaság

– Az alapítás feltételei és a működésre vonatkozó szabályozások

–  A feltöltési kötelezettség megszűnése

– Társasági adóelőleg-kötelezettség átalakulás, egyesülés szétválás esetén

– A látványcsapatsport támogatásának adókedvezménye

– Sport célú ingatlan üzemeltetése

– Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

– A sportági létesítményfejlesztések üzembe helyezésére vonatkozó időbeli korlát

– A fejlesztési adókedvezmény évközi változása

– A kedvezményre jogosító minimális beruházási értékhatárok csökkentése

– A beruházás minimum értékhatárának további csökkenése

– A bérköltség-, illetve létszámfeltételek megszűnése és változása

– Az energiahatékonysági beruházás, felújítás adókedvezménye

– Nem a vállalkozási tevékenység érdekében felmerülő egyes költségek, ráfordítások

– Csoportos társasági adóalanyiság

– A választhatóság feltételei

– Kapcsoltsági feltételek

– Változás a csoporttaggá válásnál és adóalanyiság megszűnésénél

– Adómegállapítás és nyilatkozattétel

– Jövedelem-(nyereség-)minimum

– Elhatárolt veszteség

– Adókedvezmény érvényesítése

– Csoportos társasági adóalany adófelajánlása

– Felajánlható adóelőlegek pontosítása

– Adófelajánlás teljesítése adótartozás esetén

– A fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó késedelmi pótlék

– Transzferár-szabályok pontosítása

– Kamatlevonás korlátozása a csoportos társasági adóalanyoknál

– A kapcsolt vállalkozás fogalma

– A kapcsolt vállalkozás fogalmának kiegészítése

– Kapcsolt vállalkozás minősítése főszabály szerint

– A transzferár kiegészülő szabálya

– Az adóelkerülésre vonatkozó különös rendelkezések

– A szabályozás lényege

– Az ugyanazon tényállás államok közötti eltérő jogi minősítéséből eredő különbségekkel kapcsolatos új fogalmak

– Lehetséges esetek, amelyeket eltérően kezelnek az államok

– A tőkekivonás adóztatása

– A tőkekivonási adók célja

– Tőkekivonásnak minősülő ügyletek

– Következmény: adóalap-növelő tétel a kivonás adóévében

– Az adó megfizetése

– Adófelajánlás késedelmes fizetésnél

– Sportági létesítményfejlesztések támogatási intenzitása

5. Új társadalombiztosítási szabályok

– Állami szolgálati jogviszonyban álló személy biztosítása

– Az egészségügyi szolgáltatási járulék új összege 2020. január 1-jétől

– A 2020. január 1-jei nyugdíjemelés

– A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése és az ezzel összefüggő egyéb változások

– Osztozkodás a szociális hozzájárulási adó befolyt összegéből

– A társadalombiztosítással összefüggő egyéb változások

– Az eva 

– Új szövetkezeti forma: start szociális szövetkezet

– A szociális szövetkezetben tagként tevékenykedő személy társadalombiztosítási jogállása

– Amikor az egyéni vállalkozó vállalkozói tevékenységének folytatására korlátolt felelősségű társaságot alapít

– A társadalombiztosítással összefüggő jogi helyzet

– Új Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése még érvényes birtokban lévő kártya esetén

– A tajszámos adatbázis is a Magyar Államkincstárhoz került

– A 2020. július 1-jével hatályba lépő új társadalombiztosítási törvény leglényegesebb változásai

– A biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyok – a nyugdíjasként keresőtevékenységet folytató személyek társadalombiztosítási jogállása

– A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok

– Egységes társadalombiztosítási járulék

– 10%-os nyugdíjjárulék

– Egészségügyi szolgáltatási járulék

– A sokat vitatott új szabály

– Minimum járulékalap bevezetése a munkaviszonyban állóként biztosított személyeknél

– Családi járulékkedvezmény

– A minimum járulékalap változása a biztosított főfoglalkozású egyéni és társas vállalkozó esetében

– Változások 2020. július 1-jétől a szociális hozzájárulási adóban

– Érdemi változás a Szocho törvényben

6. Kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) változásai

– Évközi változások

– 2020. január 1-től hatályos változások

– Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

– Nem főállásúnak minősülő kisadózó

– Nem kell megfizetni a kisadózó után a tételes adót

– Várható változások

– A már ismert ellenőrzési tapasztalatok

– Külföldről származó bevétel és az adatszolgáltatás

– Az alanyi mentes kisadózó 12 millió forint bevétele és az áfába beszámító érték

– Az alanyi mentes kisadózó áfabevallási köztelezettsége

7. Kisvállalati adó (kiva) változásai

– Évközi változások

– Az adóalanyiság megszűnése

– Az adóalanyiság választásának feltételei

– Változások 2020. január 1-től

– Az egyszerűsített vállalkozói adó megszűnése

– Az adó mértéke

– Külföldről kapott jövedelmek

– Változások 2020. július 1-től

–  Személyi jellegű kifizetések

– Hogyan alakul a kiva-adózás mellett az osztalékkifizetés adózása 2020-ban?

8. Egyszerűsített vállalkozói adó megszűnését követő teendők

– Az áfa választása

– Nyilvántartások változása

– Az eva-alanyok 2019. évi zárása

– Az eva és az azt követő adózás kapcsolata

– Egyéb kötelezettségek az eva után

– Az eva utáni első adóév adózása során figyelembe veendő előírások

– Általános forgalmi adó az eva után

– Az Áfa tv. 58. §-ának kezelése

–  Társasági adóelőleg fizetési kötelezettség

9. Helyi adókról szóló törvényt (Htv.) érintő változások

– 2019-es évközi változások

– 2020. január 1-jén hatályba lépő változások

– Általános szabályok

– Helyi iparűzési adó

– Idegenforgalmi adó

– 2020 folyamán hatályba lépő változások

10. Gépjárműadóról szóló törvényt (Gjt.) érintő változások

– 2020-as változások

11. Reklámadóról szóló törvényt (Ratv.) érintő változások

– 2019-es évközi változások

12. Illetékekről szóló törvényt (Itv.) érintő változások

– 2019 folyamán hatályba lépett változások

– 2020. január 1-jén hatályba lépő változások

– 2020 év közben hatályba lépő változások

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

ISBN:

248 oldal

2020

B/5

ragasztókötött

9786155085796

Kapcsolódó kiadványok