Matlné Kisari Erika, Széll Zoltánné

A társadalombiztosítási jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal 2015

3 500 Ft (teljes ár)

3 150 Ft (webshop ár)

Nem rendelhető

A kiadvány papíralapú változata elfogyott, az elektronikus változat iránt kérjük érdeklődjön a konyvesbolt@saldo.hu címen.

 

A társadalombiztosítás fedezetét biztosító szabályozás a szociális hozzájárulási adó bevezetésével összetettebbé vált, így az évenkénti módosításokat a szakembereknek is nehéz követni, a laikusok pedig sokszor elvesznek a változó jogszabályok között.

A társadalombiztosítással foglalkozó szakembereknek munkájuk során napra készen kell ismerni és alkalmazni a szabályokat, melyek a folyamatos változás miatt egyre több terhet rónak a jogalkalmazókra, ehhez kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

A járulékszabályozásban 2015. évben bővült a biztosításból kizárt személyi kör, illetve több pontosító, jogalkalmazást segítő módosításra is sor került. A társadalombiztosítás területén tovább szélesedtek a nemzetközi együttműködés keretei, amelynek eredményeképpen hatályba lépett több olyan nemzetközi egyezmény is, amelyeket a biztosítási kötelezettség elbírálása során alkalmazni kell.

A szociális hozzájárulási adóból egyes kedvezmények, amelyek betöltötték szerepüket kivezetésre kerülnek a rendszerből, ugyanakkor a kisgyermekes szülők számára a munkaerő-piacra való visszatérés feltételeinek javítása érdekében szélesedett a kedvezményezett adóalap.

Az adókedvezményekre vonatkozó szabályok ismertetése mellett az adókötelezettség szabályszerű teljesítéséhez szükséges gyakorlati tudnivalókat is ismerteti a kiadvány.

A könyv  a 2015. január 1-jétől hatályos szabályokat átfogó módon tartalmazza, és a rendelkezésekhez tartozó magyarázatokat sok-sok példával illusztrálja, amelyek a gyakorlati alkalmazást segítik elő.

A szerzők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai, ami garanciát jelent arra nézve, hogy a könyvet forgató gyakorlati szakemberek is választ kapnak a mindennapi élet során felmerülő konkrét kérdésekre.

 

A tartalomból:

 

1997. ÉVI LXXX. TÖRVÉNY A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRA ÉS A MAGÁNNYUGDÍJRA JOGOSULTAKRÓL, VALAMINT E SZOLGÁLTATÁSOK FEDEZETÉRŐL, A VÉGREHAJTÁSÁRA KIADOTT 195/1997. (XI. 5.) KORMÁNYRENDELET

I. FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja

Alapelvek

II. FEJEZET -  FOGALMAK ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

III. FEJEZET - A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAI ÉS AZ ELLÁTÁSRA JOGOSULTAK

A biztosítottak

Társadalombiztosítási ellátások

A társadalombiztosítás egyes ellátásaira jogosultak

Baleseti ellátásra jogosultak

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak

A magánnyugdíj keretében járó szolgáltatás és kifizetés

IV. FEJEZET - AZ ELLÁTÁSOK FEDEZETE

Járulékfizetésre vonatkozó általános szabályok

Járulékalapot nem képező jövedelem

Az egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék, valamint a nyugdíjjárulék

Családi járulékkedvezmény

Járulékfizetésre vonatkozó különös szabályok

A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése

Az egyéni vállalkozók járulékfizetése

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése

Segédtábla

Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén

Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra

Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése

V. FEJEZET  - TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI NYILVÁNTARTÁSOK

VI. FEJEZET - AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TERJEDELME, ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

VII. FEJEZET - A JÁRULÉKKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

Társadalombiztosítási egyéni nyilvántartás

A járulék megállapítása, bevallása, megfizetése

A családi járulékkedvezmény érvényesítése

A befizetések elszámolása

Ellenőrzés

Késedelem, mulasztás következményei

Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan

Különös eljárási szabályok a magán-nyugdíjpénztári visszalépésekre és a tagdíjak elszámolására vonatkozóan

VIII. FEJEZET - ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybaléptetés

Felhatalmazások

Az Európai Unió jogának való megfelelés

Átmeneti rendelkezések

Melléklet az 1997. évi LXXX. törvényhez  - A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosításához kapcsolódó hatályba léptető, záró és átmeneti rendelkezésekről

2006. évi LXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

159/2006. (VII. 27.) kormányrendelet egyes társadalombiztosítási tárgyú rendeletek módosításáról

2006. évi CXXI. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2006. évi CXXXI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

328/2006. (XII. 23.) kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet módosításáról

2007. évi CXXVI. törvény egyes adótörvények módosításáról 366/2007. (XII. 23.) kormányrendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról rendelkező 195/1997. (XI. 5.) kormányrendelet módosításáról 87/2008. (IV. 15.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2008. évi LXXXI. törvény egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

2008. évi LXXXII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 333/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2009. évi LXXVII. törvény a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

2009. évi CIX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról 2009. évi CXVI. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról 2009. évi CLII. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2009. évi CLI. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

331/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

107/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2010. évi C. törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról

2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról 2010. évi CLIII. törvény a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról

2010. évi CLIV. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes törvénymódosításokról

334/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet

2011. évi XIII. törvény a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alappal, valamint a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő törvények módosításáról

2011. évi XXIII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény módosításáról 2011. évi LXIX. törvény egyes törvényeknek a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának szabályaival összefüggő módosításáról

2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról

2011. évi CLXXVI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

2013. évi XLI. törvény a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2013. évi XXXVII. törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól 321/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2013. évi CXXXIII. törvény a vallási közösségek jogállásával és működésével kapcsolatos törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról

2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2013. évi CCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról 2013. évi CCLII. törvényegyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv atálybalépésével összefüggő módosításáról

539/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról

2014. évi XCIX. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 355/2014. (XII. 29.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

Az adó

Az adó alanya

A kifizető által fizetendő adó alapja

A kifizetőnek nem minősülő személy által fizetendő adó alapja

Az adóalap megállapításának különös szabályai

Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól

Az adó mértéke és fizetendő összege

Adókedvezmények

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény

A Karrier Híd Program megvalósítását célzó adókedvezmény

A megváltozott munkaképességű vállalkozók után érvényesíthető adókedvezmény

A huszonöt év alatti és az ötvenöt év feletti foglalkoztatott munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény

A tartósan álláskereső személyek után érvényesíthető adókedvezmény

A gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő munkavállaló után érvényesíthető adókedvezmény

A szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások adókedvezménye

Kutatók foglalkoztatása után járó adókedvezmény

A foglalkoztatott munkavállalók után érvényesíthető adókedvezmény korlátozása

Eljárási szabályok

Más jogszabályok alkalmazása

Értelmező rendelkezések

Átmeneti rendelkezések

1998. ÉVI LXVI. TÖRVÉNYAZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás

Eljárási szabályok

Záró rendelkezések

FÜGGELÉK

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. ÁPRILIS 29-I 883/2004/EK RENDELETE

2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009. SZEPTEMBER 16-I 987/2009/EK RENDELETE

MELLÉKLET

I. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

II. A szabad vállalkozási zónák települései

III. A családok támogatásáról1998. évi LXXXIV. törvény

Nevelési ellátás

Iskoláztatási támogatás

A családi pótlékra vonatkozó közös szabályok

A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések

Gyermekgondozási segély

Gyermeknevelési támogatás

A gyermekgondozási támogatási formák közös szabályai

IV. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

Általános rendelkezések

Csecsemőgondozási díj

Gyermekgondozási díj

Táppénz

V. Egészségügyi ellátásért felelős összekötő szervek az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban

TÁRGYMUTATÓ 

Oldalszám:

Kiadás éve:

Méret:

Kötés:

308 oldal

2015

A/4

ragasztókötött