Belföldi ügyletek, nagy áfa könyv tartalom

Szakmai szerkesztő, szerző: 

Dr. Csátaljay Zsuzsanna (adószakértő, áfa szakértő). 

 

További szerzők: 

Dr. Farkas Zoltán (adószakértő, jogász, KPMG), 

Dr. Harcos Mihály (ügyvéd, adótanácsadó, partner, Deloitte), 

Dr. Kelemen László (adószakértő, jogász, ügyvezető, Ecovis Tax Solution), 

Dr. Sztankó Dániel (adótanácsadó, jogász, RSM Hungary), 

Dr. Tancsa Zoltán (adótanácsadó, jogász, Deloitte)
 

 

Tartalom:

 

1. BEVEZETÉS

2. ÁFA FOGALMA, ALAPELVEI, MŰKÖDÉSI MECHANIZMUSA

 • Áfa fogalma, jellemzői 
 • Áfa működésével kapcsolatos alapfogalmak 
 • Áfa hatályáról általánosságban 
 • Áfa hatályán kívüliség mint fogalom jelentése és adózási következményei 
 • Áfa személyi hatályán kívüli ügyletek 
 • Áfa tárgyi hatályán kívüli (áfa-körön kívüli) ügyletek 
 • Áfa területi hatályán kívüli ügyletek 
 • Mi a különbség az áfa hatályon kívüli és az adómentes ügylet között? 
 • Áfa-kockázati kérdések az áfa-pozíciótól (számlakibocsátói vagy -befogadói) függően  

3. UNIÓS SZABÁLYOK ALKALMAZHATÓSÁGA ÉS HATÁSA AZ ÁFA-JOGÉRTELMEZÉSRE

 • Európai Közösség jogforrásai 
 • Európai jogalkotásban szerepet játszó intézmények 
 • Európai és nemzeti jogszabályok viszonya 
 • Közvetlen hatály 
 • Közvetett hatály 
 • Európai Bíróság szerepe, működése és döntéseinek jogalakító jellege 
 • Bíróság szervezete 
 • Bíróság szerepe a közösségi jogrendben 
 • Európai Bíróság eljárása 
 • Európai Bíróság előtt folyó, az áfa szempontjából kiemelten fontos egyes eljárások szabályai 
 • Előzetes döntéshozatali eljárás fogalma, szabályai, gyakorlati jelentősége 
 • Előzetes döntéshozatali eljárás folyamata 
 • Előzetes döntéshozatali eljárás perjogi vonatkozásai 
 • Kötelezettségszegési vagy jogsértési eljárás fogalma, szabályai, gyakorlati jelentősége

4. ÁFA ALAPELVEI ÉS AZOK GYAKORLATI ÉRVÉNYESÜLÉSE

 • Áfa fogalma az uniós joggyakorlat fényében és az alapelvekre gyakorolt hatása 
 • Áfa alapelvei 
 • Adósemlegesség elve 
 • Jogviszonyok áfabeli értelmezésének alapelvei, azok gyakorlati érvényesülése és az adóhatóság átminősítési lehetőségének korlátai 
 • Valódi tartalom szerinti minősítés elve. Színlelt szerződések 
 • Rendeltetésszerű joggyakorlás elve  
 • Joggal való visszaélés tilalma és a valódi tartalom szerinti minősítés elve az európai bírósági esetjogban 
 • Következtetések a joggal való visszaélés és a valódi tartalom szerinti minősítés uniós esetjoga alapján (Melyek az adóhatósági átminősítés korlátai?) 
 • Esettanulmány az adóhatóság jogviszony-átminősítési lehetőségének gyakorlatban is érvényesülő korlátairól

5. ÁFA TERÜLETI, SZEMÉLYI és TÁRGYI HATÁLYÁRÓL

■ Dohánytermékek helye az áfa rendszerében 

■ Alanyi adómentesség választása 

■ Számlakibocsátási kötelezettség 

■ Adólevonásra jogosító tevékenység 

■ Eva-alanyok helye az áfa rendszerében 

■ Eva-alanyiság választása következtében az áfa-alanyiság megszűnéséhez kapcsolódó adókötelezettség 

■ Eva-alanyként teljesítendő áfa-kötelezettség 

■ Vagyonkivonás 

■ Belföldi fordított adózás alá eső ügyletek 

■ Közösségen belüli termékbeszerzés és termékértékesítés 

■ Határon átnyúló szolgáltatások 

■ Bizonylatolási, nyilvántartási kötelezettség 

■ Belföldi összesítő jelentéstételi kötelezettség 

■ Pénzforgalmi elszámolás 

■ Eva-alanyiság megszűnése és az áfa-kötelezettség

6. ADÓALANYISÁG ÉS GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG (AZ ÁFA SZEMÉLYI HATÁLYA) 

■ Adóalanyiság általános kérdései (adóalany fogalma, jogképesség) 

■ Mi a különbség jogalanyiság és adóalanyiság között? 

■ Gazdasági tevékenység 

■ Ellenértékre irányultság 

■ Gazdasági tevékenység célra, eredményre és helyre tekintet nélkül történő megvalósulása 

■ Adóalanyiságot eredményező gazdasági tevékenység kezdő és záró időpontja 

■ Jogképesség és a saját név alatt folytatott gazdasági tevékenység elhatárolása és összefüggései 

■ Munkaviszony és ahhoz hasonló jogviszonyok minősítése (a tevékenység nem független formában történő végzése) 

■ Több munkáltató által létesített munkaviszony áfabeli megítélése 

■ Speciális adóalanyisági formákra vonatkozó általános szabályok 

■ Új közlekedési eszköz Közösségen belüli értékesítése 

■ Meghatározott ingatlanok sorozatjelleggel történő értékesítése 

■ Tulajdonostársak közössége mint adóalany

■ Társasház

■ Lakásszövetkezetek státusza 

■ Nonprofit szervezetek áfabeli státusza 

■ Holdingtevékenységet folytató társaságok áfa-státusza 

■ Csoportos adóalanyiság 

■ Eljárási kérdések 

■ Csoportos adóalanyiság keletkezése 

■ Csoportos adóalanyiság összetételének módosítása 

■ Csoportos adóalany megszűnése 

■ Adótervezési lehetőségek 

■ Áfa-csoport nemzetközivé tétele 

■ Közhatalmi tevékenység minősítése az áfában 

■ Vízitársulat és víziközmű-társulat adóalanyisága

7. ÁFA TÁRGYI HATÁLYA

■ Adóztatandó ügyletek köre és típusai 

■ Termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások közös szabályai 

■ Fikciós ellenértékesség fogalma (Az adóztatandó ingyenes ügyletek)

■ Ingyenes és ellenértékes ügyleti felosztás 

■ Levonható adó mint közös feltétel az ingyenes termék- és szolgáltatási ügyleteknél 

■ Termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások "kényszer" hatására 

■ Ellenérték fogalma 

■ Követeléscsökkenés mint ellenérték

■ Kárenyhítésre szolgáló pénzösszegek áfabeli minősítése 

■ Kártérítés 

■ Kötbér 

■ Kártalanítás 

■ Bánatpénz 

■ Esettanulmány a kártérítés és kártalanítás elhatárolásáról 

■ Termékértékesítések 

■ Ellenértékes termékértékesítések

■ Adásvétel

■ Tulajdonjog-fenntartásos eladás (részletfizetés nélkül)

■ Csereügyletek

■ Lízing 

■ Pénzügyi lízing 

■ Zárt végű lízing  

■ Nyílt végű lízing 

■ Operatív lízing 

■ Részletvétel 

■ Kisajátítás 

■ Bizományi értékesítés 

■ Ügynöki értékesítés 

■ Adós és hitelező között a biztosítékul szolgáló termék feletti rendelkezési jog átadása (zálogügyletek)

■ Adóhatósági végrehajtási eljárás során történő értékesítések áfa-rendszerbeli kezelése 

■ Építési munkával létrehozott ingatlan átadása 

■ Adóztatandó ingyenes termékértékesítések 

■ Adó levonhatósága mint feltétel 

■ Ingyenes termékátadás, illetve gazdasági tevékenységből való kivonás 

■ Amikor nem áfás az ingyenes termékátadás (áruminta, kis értékű termék, közcélú adományozás, természetbeni árengedmény)

■ Saját vállalkozásban megvalósított beruházás 

■ Termék adólevonásra nem jogosító állapotban történő felhasználása 

■ Termék adólevonásra nem jogosító gazdasági tevékenységhez történő használata 

■ Adóalanykénti megszűnés 

■ Apport

■ Bizalmi vagyonkezelés 

■ Szolgáltatásnyújtás

■ Valódi ellenérték fejében teljesített szolgáltatások 

■ Jogok átengedése 

■ Kötelezettségvállalás 

■ Szoftverek, CD-k adózása 

■ Szerződések átruházása, alanyváltozás a szerződésben, portfólió-átruházás 

■ Közvetített szolgáltatás 

■ Adóköteles ingyenes szolgáltatásnyújtások 

■ Vállalkozásidegen cél fogalma 

■ Áfa-kötelezettséggel nem járó ingyenes szolgáltatások 

■ Szolgáltatásban megtestesülő közcélú adomány

■ Adó levonhatósága mint feltétel 

■ Üzletág-értékesítés

■ Nem szolgáltatásnyújtás az ellenérték megtérítése

■ Utalványokra vonatkozó áfa-szabályok 

■ Nem szolgáltatásnyújtás a már teljesített ügyletből származó pénzügyi követelés engedményezése 

■ Egyes pályázatoknál, versenyeknél fizetendő díjak áfa-szempontú minősítése 

■ Borravaló, felszolgálási díj megítélése 

■ Szerződésbiztosítékok, szankciók, kamatok, pótdíjak minősítése 

■ Pótdíjak áfája 

■ Közösségen belüli termékbeszerzés 

■ Termékimport

8. TELJESÍTÉSI HELY

■ Termékértékesítés teljesítési helye 

■ Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye 

■ Közösségen belüli termékbeszerzés teljesítési helye 

■ Termékimport teljesítési helye

9. ADÓ ALAPJA

■ Termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adóalapja 

■ Ellenértékes termékértékesítések, szolgáltatásnyújtások adóalapja 

■ Adóalapba beletartozó (azt növelő) tételek 

■ Adók, vámok, illetékek

■ Járulékos költségek és az összetett ügyletek minősítésének szempontjai 

■ Adóalapba nem számító tételek 

■ Árengedmények, árleszállítások

■ Skontó

■ Értékesített termék, nyújtott szolgáltatás mennyiségére tekintettel adott árengedmények 

■ Üzletpolitikai célú engedmény 

■ Természetbeni árengedmény 

■ Többoldalú engedmények 

■ Többszereplős utólagos pénz-visszatérítési ügylet 

■ Marketingakciók, promóciók áfa-kezelése 

■ Pont- és kuponakciók áfa-elszámolása 

■ Kereskedelmi hozzájárulások, díjak áfa-minősítése 

■ Csere- és barter-ügyletek adóalapja 

■ Független felek közötti csereügyletek adóalapja

■ Nem független felek közötti ügyletek adóalapja 

■ Ingyenes ügyletek adóalapja 

■ Ingyenes termékértékesítések adóalapja 

■ Ingyenes szolgáltatásnyújtások adóalapja

■ Devizás adóalap (az adóalap forintban történő megállapítása) 

■ Esettanulmány devizás fizetésre

■ Adóalap és áfa utólagos változása 

■ Utólagos adóalap-, illetve adóváltozás formai keretei, tárgyi feltételei 

■ Adóalap- és/vagy a fizetendő áfa-változás figyelembevételének időpontja  

■ Esetkörök az önellenőrzés nélküli adóalap-csökkentésnél, az adóalap-csökkentés rendszere 

■ Szerződés módosulása, megszűnése, érvénytelensége és létre nem jötte okán történő visszatérítés 

■ Teljesítés hiánya miatt visszafizetett előleg 

■ Egyéb szerződést megszüntető esetkörök 

■ Hibás teljesítés és garanciális (szavatossági) kötelezettség 

■ Szerződés érvénytelensége és létre sem jötte miatti adóalap-csökkentés 

■ Lízing, bérbeadás és jogátengedés miatti utólagos adóalap-csökkentés 

■ Betétdíjas göngyöleg visszaváltása 

■ Időszak végi különbözet rendezése 

■ Utólagos adóalap-csökkentő árengedmény 

■ Utólagos adóalap-csökkentés az Európai Bíróság esetjogában    

10. ADÓ MÉRTÉKE ÉS ADÓMENTESSÉGEK

■ Adómérték, adóköteles ügyletek 

■ 5%-os termékértékesítések

■ 5%-kal adózó könyv

■ 5%-os adómérték alá tartozó gyógyászati segédeszközök

■ Egyes sertéshúsfélék 5%-os áfa-kulcsa

■ Köztes terméknek minősülő nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték

■ 5%-os adómérték alá tartozó sertés tőkehúsok

■ Lakóingatlan-értékesítés 5%-os áfa-kulcsa

■ Egyes baromfitermékek értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os adómérték

■ Tojás értékesítésénél alkalmazandó 5%-os adómérték

■ Tej értékesítése esetén alkamazandó 5%-os adómérték

■ 5%-os szolgáltatások 

■ Távhőszolgáltatás

■ Egyes előadó-művészeti szolgáltatások

■ 18%-os termékértékesítések 

■ 18%-os áfa-kulcs alá tartozó élelmiszertermékek

■ Cukrászsütemények minősítése a kedvezményes adókulcs szempontjából

■ 18%-os szolgáltatások 

■ Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

■ Egyes szabadtéri rendezvényekre történő, kizárólag beléptetést biztosító szolgáltatás

■ Internethozzáférési szolgáltatás

■ Étkezőhelyi vendéglátásban az ételforgalom és a helyben készített nem alkoholtartalmú italforgalom

■ 27%-os adókulcs alá tartozó ügyletek 

■ Adómentességek 

■ Adólevonási joggal járó adómentességek 

■ Adó alóli mentesség: termék Közösségen belüli értékesítése esetében; termék Közösség területén kívülre történő értékesítéséhez kapcsolódóan; nemzetközi közlekedéshez kapcsolódóan; termék Közösség területén kívülre történő értékesítésével azonos megítélés alá tartozó ügyletek esetében; közvetítői tevékenység esetében; a termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek esetében 

■ Adólevonási joggal nem járó adómentességek 

■ Tevékenység tárgyához kötődő mentességek 

■ Tevékenység közérdekű jellegére tekintettel adómentes ügyletek

■ Postai szolgáltatás adómentessége  

■ Egészségügyi tevékenységhez kapcsolódó adómentességek 

■ Szociális ellátás, gyermek- és ifjúságvédelem és bölcsődei ellátás adómentessége 

■ Oktatáshoz kapcsolódó adómentességek 

■ Sporttal összefüggő adómentesség 

■ Együttműködő közösséghez fűződő adómentesség 

■ Pénzügyi szolgáltatások 

■ Biztosítások 

■ Banki szolgáltatások 

■ Alapkezelés, portfólió-kezelés 

■ Portfólió-értékesítés, hitelszerződések átruházása 

■ Faktoringszolgáltatás

■ Vagyonkezelés

■ Üzletrész-átruházás

■ Pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó adólevonás 

■ Szerencsejáték szolgáltatások 

■ Ingatlanhoz kapcsolódó adómentességek 

■ Adómentesség a termék előéletére tekintettel 

■ Adómentes tevékenységhez használt termék értékesítése 

■ Tételes levonási tilalom alá eső termék (pl. személygépkocsi) értékesítése 

■ Alanyi mentesség (személyhez fűződő mentesség) 

■ Alanyi adómentesség választhatóságának törvényi feltételei 

■ Értékhatár túllépése 

■ Értékhatárba nem számító bevételek

■ Alanyi mentes státusz 

■ Alanyi mentesség alá nem tartozó ügyletek 

■ Adómentesség Közösségen belüli termékbeszerzésnél 

■ Adómentesség termékimporthoz kapcsolódóan

11. TELJESÍTÉSI IDŐPONT (adófizetési kötelezettség keletkezési időpontja)

■ Teljesítési időpont

■ Főszabály szerinti teljesítési időpont

■ Adásvétel

■ Vállalkozási/építési (kivitelezési) szerződés 

■ Jogátengedés teljesítési időpontja 

■ Közvetített szolgáltatások teljesítési időpontja

■ Egyes, az áfatörvényben külön nevesített ügylettípusokra vonatkozó teljesítésiidőpont-szabályok

■ Zárt végű pénzügyi lízing, részletvétel

■ Bizomány

■ Zálogértékesítés

■ Építési munkával létrehozott, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzendő ingatlan átadása

■ Különös teljesítési időpontok

■ Részteljesítés

■ Határozott időre szóló elszámolás/részletfizetés

■ Új teljesítési időpont-szabályok az időszaki elszámolású ügyleteknél

■ Előlegek kezelése az időszaki elszámolású ügyleteknél

■ Számlakorrekciók, utólagos kiszámlázások az időszaki elszámolású ügyleteknél

■ Előleg

■ Előleg speciális fajtái

■ Foglaló

■ Óvadék

■ Előleg kezelése a webáruházaknál

■ Példák és elhatárolási problémák: részteljesítés, időszaki elszámolás, előleg

■ Részteljesítés vagy előleg?

■ Határozott időre szóló elszámolás vagy előleg?

■ Részteljesítés vagy időszaki elszámolás?

■ Részletfizetés vagy részteljesítés?

■ Adókötelezettség áthárított adót tartalmazó számla kiállításához kapcsolódóan

■ Adókötelezettség keletkezési időpontja

■ Főszabály

■ Különös szabályok

■ Adókötelezettség keletkezési időpontja fordított adózás hatálya alá eső ügyleteknél

■ Adókötelezettség keletkezési időpontja belföldi fordított adózásnál

■ Nemzetközi fordított adózás

■ Adókötelezettség keletkezése jogállásváltozás esetén

■ Termék Közösségen belüli adómentes értékesítése esetén alkalmazandó adókötelezettség-keletkezési időpont

■ Termék Közösségen belüli beszerzése esetén alkalmazandó adókötelezettségkeletkezési időpont szabályok

■ Termékimportra vonatkozó speciális teljesítésiidőpont-szabályok

■ Egyszeres könyvvezetésű adóalanyoknál és költségvetési szerveknél irányadó adókötelezettség-keletkezési időpont szabályok

■ Pénzforgalmi adózás szabályai

12. ADÓFIZETÉSRE KÖTELEZETT SZEMÉLY

■ Főszabály (egyenes adózás) 

■ Különös szabályok 

■ Fordított adózás 

■ Belföldi fordított adózás 

■ Ingatlanokhoz kapcsolódó fordított adózás

■ Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés fordított adózása 

■ Hulladékértékesítés

■ Gabonafélékre vonatkozó fordított adózás

■ Acélipari termékek fordított adózása 

■ Dologi biztosítékok értékesítése

■ Felszámolás alatt álló cég által teljesített értékesítés, szolgáltatásnyújtás

■ Vevő kezesi felelőssége az adó megfizetésért 

■ Egyetemleges felelősség az adó megfizetéséért 

■ Adó fizetésére kötelezett személy ingyenes termékértékesítésnél és szolgáltatásnyújtásnál 

■ Adófizetésre kötelezett termék Közösségen belüli beszerzése esetében 

■ Adófizetésre kötelezett termék importja esetében 

■ Számla kibocsátójának adófizetési kötelezettsége

13. ADÓ LEVONÁSA

■ Adólevonási jog keletkezése és terjedelme 

■ Adólevonási jog tartalma 

■ Adómentes tevékenységhez kapcsolódó adólevonás 

■ Adólevonással járó (valódi) adómentes ügyletekhez kapcsolódó adólevonás 

■ Nem valódi adómentes ügyletek és az adólevonás 

■ Külföldön végzett, illetve külföldre irányuló tevékenységhez kapcsolódó adólevonás 

■ Ingyenesen teljesített termékátadáshoz, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó adólevonás

■ Infrastrukturális beruházásokkal összefüggô adólevonás

■ Közcélú adományhoz, kis értékű ajándékhoz és árumintához kapcsolódó adólevonás 

■ Értékesítési adóalap összegének hatása a levonási jogra 

■ Előkészítő és utótevékenységhez kapcsolódó adólevonás 

■ Részben gazdasági tevékenységen kívüli célokat is szolgáló beszerzésekhez kapcsolódó adólevonás 

■ Közhatalmi tevékenységhez kapcsolódó adólevonási jog 

■ Külföldön teljesített ügyletekhez kapcsolódó adólevonás 

■ Áfa-körön kívüli (tárgyi hatály alá nem tartozó) tevékenységhez kapcsolódó adólevonás 

■ Fordított adózáshoz kapcsolódó adólevonási jog

■ A saját vállalkozásban megvalósított beruházáshoz kapcsolódó adólevonás

■ Terméknek adólevonásra nem jogosító tevékenységhez történô használata és az adólevonás

■ Terméknek adólevonásra nem jogosító állapotban való használata és az adólevonás

■ Az állami támogatásból történő finanszírozás hatása az áfa-levonásra

■ Holdingtársaságok adólevonási joga 

■ Adólevonási jog keletkezésének időpontja 

■ Adólevonási jog tárgyi feltétele

■ Az adóhatóság által elvárt, az üzleti partnert és a beérkező számlát ellenőrző eljárás 

■ A leggyakoribb adóhatósági megállapítások belföldi ügyletek során eszközölt adólevonással kapcsolatosan

■ Fiktív számla befogadása

■ Felelősség az értékesítési lánc más szereplőinek fiktivitásáért

■ Gyakorlati tapasztalatok a fiktív számlás megállapításokkal kapcsolatban

■ Levonási jog tárgyi feltétele Közösségen belüli termékbeszerzés esetén 

■ Levonási jog tárgyi feltétele fordított adózású ügyleteknél 

■ Adólevonás tárgyi feltétele termékimportnál 

■ Adólevonási jog érvényesítésének módja, adólevonás későbbi időszakban 

■ Levonható adó összegében történő változás figyelembevétele az adóbevallásban  

■ Adólevonási jog felfüggesztése, elenyészése  

■ Adólevonási jog korlátai (tételes levonási tiltások és korlátozások) 

■ Adólevonási korlátozások rendszere a közösségi jogban 

■ Adólevonási tilalmak a magyar áfa-rendszerben 

■ A tilalmak alóli mentesülés közös fogalmainak általános jellemzése 

■ Az egyes tételes levonási tilalmak és az azok alóli mentesülés

■ Üzemanyagokhoz kapcsolódó levonási tilalmak 

■ Személygépkocsi üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb költségek áfájának levonása 

■ Személygépkocsi beszerzését terhelő áfa levonási tiltása 

■ Lakóingatlannal, illetve ahhoz kapcsolódó beszerzésekkel összefüggő adólevonási tiltás 

■ Étel-ital beszerzés

■ Szolgáltatás-igénybevétel  

■ Közlekedéshez kapcsolódó szolgáltatások: taxi, autópálya, parkolás 

■ Vendéglátás

■ Szórakoztatási szolgáltatás

■ Telefonszolgáltatásra vonatkozó adólevonási korlátozás 

■ Levonható adó meghatározása arányosítással 

■ Tételes elkülönítés és arányosítás 

■ Hagyományos arányosítási módszer (bevétel alapú arányosítás) 

■ Alternatív arányosítási módszerek 

■ Tárgyi eszközre és vagyoni értékű jogra vonatkozó áfa arányosítása 

■ Fogalmak 

■ Saját vállalkozásban megvalósított beruházás mint tárgyi eszköz 

■ Általános áfa-arányosítás tárgyi eszközöknél, vagyoni értékű jogoknál alkalmazandó főszabályai 

■ Áfa-levonás a tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog beszerzése, létrehozatala esetén 

■ Adóévek közötti korrekció 

■ Tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok értékesítésével kapcsolatos adólevonási jog helyesbítése 

■ Tárgyi eszközzel vagy vagyoni értékű joggal kapcsolatos utólagos korrekció az alanyi adómentesség időszakában

14. ADÓ ELSZÁMOLÁSA, VISSZAIGÉNYLÉSE ÉS BEVALLÁSA

■ Adó elszámolása 

■ Adó visszaigénylése 

■ Kifizetetlen számla hatása az adólevonásra és visszaigénylésre 

■ Külföldön felmerült külföldi áfa visszatérítésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése 

■ Áfa bevallása 

■ Normál belföldi áfa-bevallás 

■ Közösségi összesítő nyilatkozat 

■ Tételes belföldi összesítő jelentés 

■ A belföldi összesítő jelentésre vonatkozó értékhatár csökkenése 2018. július 1-jétől

■ Adó megfizetése 

■ Áfa kiutalása 

15. BIZONYLATOLÁS

■ Számla és nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 

■ Számlaadási kötelezettség (számlázás) 

■ Számla fogalma, adattartalma

■ Az áfatörvényben meghatározott adattartalom

■ A számla más jogszabályban elôírt tartalmi kellékei

■ A környezetvédelmi termékdíj feltüntetése a számlán

■ Alanyi adómentesség

■ Pénzforgalmi elszámolás

■ A mezőgazdasági tevékenységet végző különleges jogállású adóalany számlázása

■ Használt ingóság, műalkotás viszonteladói értékesítésének számlázása

■ Egyszerűsített adattartalmú számla 

■ Gyüjtőszámla 

■ Számla hitelessége, sértetlensége, olvashatósága 

■ Számla módosítása, érvénytelenítése, javítása 

■ Korrekciók elszámolása

■ Adóelszámolást érintő és nem érintő korrekciók

■ Számla kibocsátója

■ Számla befogadója

■ Speciális számlakorrekciós szabályok

■ Időszaki elszámolású ügyletek 

■ Fordított-egyenes adózású ügyletek (adózási mód korrekciója) 

■ Lízingügyletek 

■ Számlakibocsátás határideje 

■ Számla nyelve 

■ Elveszett, megsemmisült számla 

■ Számlaadási kötelezettség meghatalmazott útján történő teljesítése, ideértve az önszámlázást 

■ Számla fajtái előállítási mód szerint 

■ Elektronikus számla 

■ Elektronikus számlák kibocsátása 

■ Papír alapú számla 

■ Nyomtatványként előállított számla 

■ Számlázó program által kibocsátott számla 

■ Számlázó program, online számlázási rendszer bejelentése

■ Az adatexport biztosítása mint feltétel

■ A számlázóprogrammal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok

■ Számlázóprogramok online bekötése a NAV-hoz

■ A programbejelenés elmaradása vagy egyéb számlaelôállításbeli hiba hatása a számlabefogadó adólevonási jogára

■ Példánysorszámozás

■ Számlák archiválása, megőrzése 

■ Nyugtaadási kötelezettség 

■ Nyugtaadási kötelezettség az alkalmi kitelepüléseken

■ Nyugtaadási kötelezettség az egyes rendezvényeken alkalmazott pénzhelyettesítő/ készpénz-helyettesítő fizetési eszközök használata során  

■ Nyugta fajtái és adóigazgatási azonosságának feltételei előállítási mód szerint 

■ Nyomdai úton (nyomtatvány felhasználásával) előállított nyugta 

■ Gépi nyugtaadási kötelezettség (pénztárgép, taxaméter kötelező alkalmazása) 

■ Online pénztárgépes adatszolgáltatás

■ Az elektronikus hírközlô hálózat útján történő adattovábbítás alóli egyedi mentességről

■ Nyugta helyett számlát kiállító adóalany adatszolgáltatási kötelezettsége

■ A pénztárgéphasználattal kapcsolatos egyéb tudnivalók  

■ Számla-, nyugtakibocsátási kötelezettség elmulasztása miatt felmerülő szankciók 

■ Számlázási alapelvek közérthetően (Mit vegyünk figyelembe egy számlázási szabályzat kialakításánál?) 

■ Ki milyen hibáért tehető felelőssé a számla kiállítása során? (Számlakibocsátó és számlabefogadó felelőssége) 

■ EKÁER fogalma, szabályai és hatása az áfabeli jogosultságokra

■ Az EKÁER-rendszer

■ Az EKÁER-szám hiányának hatása az áfabeli jogosultságokra

16. SZEKTOR- ÉS TERMÉKSPECIFIKUS ÁFA-KÉRDÉSEK

■ Ingatlanok áfabeli megítélése 

■ Ingatlanszektor szereplőinél felmerülő tipikus szektorspecifikus áfa-kérdések 

■ Építési vállalkozó (alvállalkozó) áfa-kérdései

■ Generálkivitelező 

■ Ingatlanfejlesztő 

■ Ingatlan-hasznosító 

■ Ingatlanokról általában 

■ Ingatlan fogalma 

■ Ingatlanok létrehozásával, kiépítésével, megváltoztatásával összefüggő áfa-megfontolások

■ Fordítottan adózó építési ügyletek

■ Ingatlanok értékesítésének adókezelése, speciális értékesítési formák

■ Ingatlan nem adóalany általi értékesítése

■ Ingatlan adóalany általi értékesítése

■ Az ingatlanértékesítés teljesítési időpontja

■ Ingatlanok bérbeadásával, hasznosításával kapcsolatos kérdések 

■ Egyébként nem adóalany magánszemély általi bérbe-, haszonbérbe adás

■ Ingatlan adóalany általi bérbe-, haszonbérbe adása

■ Nem tartozik az ingatlan-bérbeadás körébe

■ Bérbeadás áfa szerinti teljesítési időpontja 

■ Bizonylatok ingatlan-bérbeadás esetén 

■ Ingatlanokkal összefüggő adólevonási szabályok 

■ Nem lakóingatlannal összefüggő adólevonási rendelkezések

■ A lakóingatlanra vonatkozó adólevonási szabályok

■ Áfa-levonási jog ingatlan-bérbeadásnál  

■ Építésiköltség-hozzájárulás áfabeli megítélésének szempontjai 

■ A határozott idő előtt megszüntetett bérleti szerződésekre vonatkozó elszámolási kérdések 

■ Közműberuházások és infrastruktúra-fejlesztési eljárások áfa-kezelése 

■ Ingatlan az Európai Bíróság esetjogának tükrében 

■ Személygépkocsi áfabeli megítélése 

■ Személygépkocsi fogalma 

■ Belföldi értékesítés adókezelése 

■ A személygépkocsira vonatkozó különbözet szerinti adózás

■ Személygépkocsi adómentes értékesítése

■ Személygépkocsi beszerzése 

■ Személygépkocsi bérbevétele 

■ Személygépkocsi-használathoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő levonási tiltás 

■ Lízing és részletvétel 

■ Cégautó magáncélú használata 

■ Költségvetési szervek áfát érintő kérdései 

■ Adóalanyiság kérdése 

■ Alanyi mentesség 

■ Áfa-kulcsok és adómentes tevékenységek 

■ Étkeztetés áfája 

■ Saját vállalkozásban megvalósított beruházás alkalmazása költségvetési szerveknél 

■ Áfa levonásának és arányosításának sajátosságai 

■ Az állami támogatásból történő finanszírozás hatása az áfa-levonási jog alakulására 

■ Az áfa levonása költségevetési szerveknél természetes mértékegységen alapuló megosztás (arányosítás) alapján 

■ Folyósított állami támogatások áfabeli kezelése a költségvetési szerveknél 

■ Nonprofit társaság áfabeli jogállása 

■ Közhasznú jogállás 

■ Adómentesség 

■ Viszonteladókra és műtárgy, régiség értékesítésére és nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó speciális áfa-szabályok 

■ Viszonteladói árrés adózás 

■ Továbbértékesítési cél 

■ Adó alapja és fizetendő adó 

■ Bizonylatolás

■ Nyilvános árverés szervezőjére vonatkozó különleges szabályok 

■ Utazásszervezésre vonatkozó áfa-szabályok 

■ Utazásszervezési szolgáltatás 

■ Utas fogalma 

■ Turisztikai cél 

■ Saját név alatt nyújtott és igénybevett szolgáltatások, beszerzések 

■ Import-szolgáltatás

■ Szolgáltatásközvetítés

■ Teljesítési hely 

■ Adóalap-képzési mód 

■ Adómentesség

■ Adó-levonási tilalom 

■ Adó mértéke 

■ Teljesítés időpontja 

■ Előleg

■ Kompenzációs felárra jogosító mezőgazdasági különleges eljárás 

■ Kompenzációs felár megtéríttetése iránti igény 

■ Felvásárlási okirat 

■ Kompenzációs felár mint levonható adó 

■ Esettanulmány 

■ Mezőgazdasági tevékenység végzése saját vállalkozásban

■ Tévesen áfásan kiállított bizonylat korrekciója 

■ Befektetési aranyra vonatkozó különös szabályok

17. SZÁMLAMINTÁK

■ 58 darab speciális számlaminta